рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

NPK „Gornyje maszyny” otworzyіa przedstawicielstwo handlowe w Rosji

03.11.2011

Na Dyrektora Przedstawicielstwa Handlowego „Gornyje maszyny RUS” mianowano Jurija Lewankowa, który wczeњniej byі dyrektorem handlowym „Belon” OAO.

„Utworzenie przedstawicielstwa z central№ w Moskwie to logiczny krok w realizacji naszych strategicznych inicjatyw. Juї obecnie wymiana towarów pomiкdzy Ukrain№ i Rosj№ przekroczyіa 50 miliardów dolarów. A udziaі wyrobów branїy budowy maszyn w caіkowitej wielkoњci eksportu Ukrainy do Rosji wyniósі okoіo 30%. Po przeanalizowaniu sytuacji gospodarczej w Rosji i trendów њwiatowych zdecydowaliњmy, їe obecnie jest najlepszy moment do tego, aby wzmocniж swoj№ obecnoњж w tym regionie. Zgodnie z nasz№ strategi№, planujemy zwiкkszyж udziaі sprzedaїy, zarówno sprzкtu, jak i poprzez dostawy kompleksowych rozwi№zaс i obsіugi serwisowej”, - oњwiadczyі Jewgienij Romaszczyn, Dyrektor Generalny NPK „Gornyje maszyny”.

Dyrektor Przedstawicielstwa handlowego „Gornyje maszyny RUS” Jurij Lewankow uwaїa, їe doњwiadczenie i technologie „Gornych maszyn” s№ potrzebne na rynku rosyjskim: Rosyjskie przedsiкbiorstwa wydobywcze przystкpuj№ do eksploatacji cienkich i bardzo cienkich pokіadów, dla których udoskonalony sprzкt tworz№ „Gornyje maszyny” – jeden z niewielu producentów podobnego sprzкtu na њwiecie. W szczególnoњci s№ to kombajny њcianowe UKD400 i KDK500, które zostaіy pozytywnie zarekomendowane podczas pracy w trudnych warunkach geologiczno – górniczych”.


Возврат к списку