рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

NPK „Gornyje maszyny” i „Bieіgorchimprom” podpisaіy umowк o wspуіpracy

13.09.2012

„Bieіgorchimprom” to instytut projektowy znany w њwiecie, który dziaіa jako generalny projektant i w niektórych przypadkach jako generalny wykonawca dla przedsiкbiorstw, wydobywaj№cych sole potasu. Jestem pewien, їe nasza wspóіpraca bкdzie obopólnie korzystna i przyniesie korzyњci budowli maszyn i branїy wydobywczej, pozytywnie wpіynie na rozwój gospodarek dwóch paсstw”, - oњwiadczyі Jewgienij Romaszczyn, Dyrektor Generalny NPK „Gornyje maszyny”.

„Gornyje maszyny” to kompleksowy dostawca praktycznie caіego zakresu urz№dzeс do naszych projektów. To niezaprzeczalna korzyњж, któr№ niewielu moїe siк pochwaliж na rynku budowy maszyn. Nasza wspóіpraca pokaїe, їe innowacyjne opracowania naukowe moїna pomyњlnie wprowadzaж do urz№dzeс”, - podkreњliі Anatolij Smycznik, doktor nauk technicznych, profesor, czіonek – korespondent Narodowej Akademii Nauk, Przewodnicz№cy Rady Nadzorczej „Bieіgorchimpromu”.


Возврат к списку