NPK Gornyje maszyny cakowicie wyposaya cian dla kopalni 1/3 Nowogrodowskaja

25.05.2012

„Nasza firma robi wszystko, aby maksymalnie uatwi ciki górniczy trud i wyprowadzi przedsibiorstwa wydobywajce wgiel na wysoki poziom wydobycia”. – powiedzia Dyrektor Pionu Urzdze cianowych i Chodnikowych NPK „Gornyje maszyny” Aleksandr Kowalczuk.

Absolutn nowoci sta si przenonik zgrzebowy KSD27 o dugoci 330 metrów, do produkcji którego wykorzystano wysoce wytrzyma stal o wysokiej twardoci gatunku HARDOX. „Zastosowanie stali o wysokiej twardoci umoliwia 1,5-1,8 krotne zwikszenie odpornoci na zuycie wzów przenoników zgrzebowych w porównaniu do tradycyjnie stosowanych materiaów, i, odpowiednio, osign nowe wskaniku resursu”, - podkreli Dyrektor Generalny Centrum Techniczno – Inynieryjnego „Gornyje maszyny” Wiktor Kuczma. „Otwierajc nowe ciany, wydobywajc dla kraju czarne zoto, ani na sekund nie powinnimy zapomina o cikim trudzie górników, i powinnimy na wszelkie sposoby sprzyja temu, eby ten trud maksymalnie zmechanizowa, eby sprowadzi do minimum wszystkie zagroenia, zwizane z prac pod ziemi.


Nowe urzdzenia wielokrotnie zwiksz odporno wzów przenoników zgrzebowych na zuycie, co oznacza, e proces produkcyjny bdzie maksymalnie efektywny i przyniesie wydobywajcym wgiel rado z nowych zwycistw w pracy”, - stwierdzi Przewodniczcy Donieckiej Administracji Obwodowej Andriej Szyszackij.

„Zaoga naszej kopalni jest wdziczna kolegom z firmy „Gornyje maszyny” za wyprodukowanie urzdze wysokiej jakoci. Szczególnie dotyczy to unikalnego przenonika zgrzebowego KSD27. Ciesz si, e w Ukrainie myl inynierska materializuje si w tak zoonym sprzcie, a kopalnie maj moliwo zamówienia „pod klucz” kompletnej ciany u jednego krajowego producenta. To midzynarodowe podejcie”, - owiadczy dyrektor kopalni 1/3 Nowogrodowskaja” Nikoaj Gauszko.