Nowe przedsibiorstwo w skadzie Gornych maszyn

21.01.2013

Zgodnie z decyzj Komitetu Antymonopolowego Ukrainy firma Ukrainian Machine Building Holding (UMBH), bdca holdingow firm grupy „Gornyje maszyny” uzyskaa zgod na zwikszenie udziau w kapitale zakadowym PAO „Charkowski Zakad Budowy Maszyn „Swiet szachtiora”. W ten sposób pakiet akcji, nalecy do UMBH, wzrós z 20,7347% do 60,0021% kapitau zakadowego przedsibiorstwa.

Przypomnijmy, e 5 grudnia 2012 roku Komisja ds. Ochrony Konkurencji Serbii równie uzgodnia moliwo zwikszenia udziau UMBH w kapitale zakadowym PAO „Swiet szachtiora”.

Wczenie charkowskiego zakadu w skad „Gornych maszyn” zwikszy pozycj konkurencyjn Kompanii. Przedsibiorstwa budowy maszyn górniczych ju dawno dziaaj na globalnym rynku”, - stwierdza Jewgienij Romaszczyn, Dyrektor Generalny „Gornych maszyn”. „eby odnosi zwycistwa w twardej konkurencji, niezbdne jest zbudowanie efektywnego acucha produkcyjnego i serwisowego. Specjalizacja wydziaów produkcyjnych „Gornych maszyn” zapewnia stabiln wysok jako produkowanych urzdze i moliwo oferowania klientom produktu o najlepszym stosunku „cena – jako”, - twierdzi Jewgienij Romaszczyn.

Na „SWIETIE SZACHTIORA” bdzie skoncentrowana produkcja przenoników zgrzebowych i urzdze strugowych, co pozwoli na wzmocnienie technologicznych i inynieryjnych kompetencji przedsibiorstwa, z powodzeniem wypuszczajcego te wyroby na przestrzeni wielu lat. Dziki temu „Gornyje maszyny” bd w stanie zaproponowa klientom kompleksy cianowe, w skadzie których znajduj si urzdzenia dobrze znane górnikom ze swojej wysokiej jakoci i wydajnoci.

Jednoczenie „posiadanie przez „Gornyje maszyny” oddziaów handlowych w Rosji, Kazachstanie i Wietnamie, oraz aktywna polityka Kompanii w zakresie wchodzenia na nowe rynki, pozwoli zwikszy wielko sprzeday eksportowej charkowskiego przedsibiorstwa”, - uwaa Igor Fomienko, Dyrektor ds. Marketingu i Sprzeday „Gornych maszyn”. Ponadto Nabywcy wyprodukowanego w zakadzie „Swiet szachtiora” sprztu otrzymaj moliwo skorzystania z usug sub serwisowych „Gornych maszyn”, co zapewni wysokiej jakoci obsug gwarancyjn i pogwarancyjn.