рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Nowa technologia poprawi jakoњж wyrobуw

31.01.2013

Jej zastosowanie pozwala wykorzystywaж dla utworzenia wewnкtrznych powierzchni odlewu tylko dwa rdzenie zamiast 4, jak to byіo wczeњniej. Pozwala to na skrócenie czasu wykonania czкњci, a takїe obniїenie zuїycia energii podczas odlewania. Ponadto, o ponad 15% wzrasta odpornoњж na њcieranie pazura іyїki, i w rezultacie, wydіuїa siк okres jego pracy.

Technologiк zaadaptowano do wykorzystania na maіej próїniowo – warstwowej linii formierskiej, której jedn№ z zalet jest poprawa jakoњci odlewów przy obniїeniu kosztów podczas eksploatacji. Pozwala to na rozszerzenie zakresu wykonywanych odlewów i zwiкkszenie konkurencyjnoњci produkowanych przez przedsiкbiorstwo wyrobów.


Возврат к списку