рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Najwiкksz№ ekspozycjк na wystawie „Wкgiel Rosji i Mining 2011” maj№ NPK „Gornyje maszyny”

06.06.2011

„Wкgiel Rosji i Mining” to najwiкksze forum branїy górniczej w skali WNP, na którym prezentujemy swój sprzкt. Na przykіad, zmechanizowany kompleks њcianowy do wybierania cienkich pokіadów wкgla. Poziom doњwiadczenia specjalistycznego „Gornych maszyn” w tworzeniu sprzкtu przeznaczonego wіaњnie do cienkich pokіadów wкgla jest jednym z najwyїszych”, - zauwaїyі Maksim Niekrasow, Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaїy NPK „Gornyje maszyny”.

Oprócz kompleksu њcianowego, widzowie wystawy bкd№ mogli na wіasne oczy zobaczyж róїnorodne wyroby produkcji Kompanii „Gornyje maszyny”: maszynк przybierkowo – іaduj№c№ MPR, a takїe urz№dzenia elektryczne, urz№dzenia podziemne i transport koіowy.


Возврат к списку