Na 50-lecie GP UK Krasnolimanskaja

12.06.2008

W wyniku realizacji zamierzonych planów, kopalnia „Krasnolimanskaja” staa si w pewnym stopniu naszym poligonem badawczym i kontrolerem, oceniajcym stworzone nowe rozwizania techniczne i sprzt ze strony przemysu wglowego.

W ostatnich latach w kopalni zbadano i nadal s eksploatowane gówne modele nowego sprztu:

  • Przenonik 4L-1200 (napd 4x250kW, dostawa „Donieckgormasz” OAO);
  • Kompaktowa instalacja wentylatorowa WCD31,5 M3;
  • Lokomotywa dieslowska R-70 (dostawa „Drukowski Zakad Budowy Maszyn” OAO);
  • Regenerowana kopalniana maszyna wycigowa C3x2,2 o zwikszonej pojemnoci linowej;
  • Przeciwwybuchowy system napdu czstotliwociowego kopalnianej maszyny wycigowej (dostawa instytutu UkrNIIWE);
  • Stojaki hydrauliczne 2KDDl, z zastosowaniem nowych typów uszczelnie hydraulicznych (dostawa „Drukowski Zakad Budowy Maszyn” OAO);

Równolegle z wdroeniem nowych modeli sprztu zwikszay si i znaczco wzrosy dostawy do kopalni „Krasnolimanskaja) przemysowo produkowane przez nasze zakady sprztu seryjnego.

W organizacj wykonania i realizacj wymienionych zada ogromny wkad wniós Z.G. Pasternak, który by ich duchowym przywódc i dusz.

Obecnie kopalnia pod kierownictwem Z.G. Pasternaka rozwija prowadzenie prac w kierunku modernizacji. Zaplanowano oddanie do eksploatacji drugiego kompleksu startowego na poziomie 845 m i przystpienie do udostpnienia dwóch pokadów no poziomie 1137 m, na którym pokad o miszoci 2,5÷3,0 m jest unikalny w skali Ukrainy. NPK „Gornyje maszyny” ЗАО planuje w najbliszym czasie wnie w rozwizanie tych zada swój wkad – dostarczy przedsibiorstwu dwa zmechanizowane kompleksy cianowe z nowym wysokowydajnym kombajnem cianowym typu KDK-500SZ i obudow 3DT.

Realizacj tych planów z uwagi na ich znaczenie bdzie mona porówna do rozwizania zadania w zakresie uruchomienia nowej kopalni „Krasnolimanskaja – Gboka” – jednego z pionierów trzeciego tysiclecia. Mamy nadziej, e ten wynik zostanie osignity równie dziki wzmocnieniu i rozwojowi naszej wspópracy produkcyjno – technicznej.