рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Modernizacja w zakіadzie NPK „Gornyje maszyny” zwiкkszyіa wydajnoњж o 10%

25.03.2013

W fabryce przygotowano komplet wкzіów i akcesoriów dla czкњci rotacyjnej koparki, która skіada siк z napкdu wirnika, koіa wirnika, 9 czerpaków i taњm poњrednich.

Wszystkie czкњci obrotowe zostaіy zaprojektowane i wyprodukowane przy uwzglкdnieniu duїych obci№їeс na elementy koparki czerpakowej podczas jej eksploatacji. Byіo to konieczne w zwi№zku z tym, їe projekt modernizacji przewidywaі zamontowanie mocniejszego silnika.

Rezultatem modernizacji s№ nie tylko lepsze wskaџniki wydajnoњci, ale równieї wygodniejsza eksploatacja: poprawiono kontrolк pracy wszystkich systemów maszyny. Zwiкkszyіo to sterowalnoњж procesu wydobycia.

W rezultacie, koparka czerpakowa, która przepracowaіa na tej odkrywce ponad 35 lat, otrzymaіa nowe їycie. Pierwszy miesi№c eksploatacji potwierdziі skutecznoњж wykonanej pracy – wydajnoњж zwiкkszyіa siк o 10%.

Juї latem rozpoczn№ siк prace modernizacyjne drugiej takiej koparki. Prowadzone bкd№ prace w zakresie wymiany reduktora, napкdu i koіa wirnikowego, czerpaków i taњm poњrednich, a takїe szeregu innych wкzіów. Wszystkie one s№ juї wyprodukowane w „Donieckorgmaszu” i wysіane do górników.


Возврат к списку