рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Modernizacja mocy produkcyjnych „Donieckgormasz” OAO: zakupiono now№ obrabiarkк NILES ZE 800

05.02.2011

Obrabiarka jest przeznaczona do szlifowania profilu ewolwentowego, obróbki termicznej kóі zкbatych o zкbach prostych lub skoњnych o zazкbieniu wewnкtrznym i zewnкtrznym.

„Zakup nowego sprzкtu pozwoli na zwiкkszenie jakoњci i iloњci produkowanych wyrobów, obniїenie nakіadów na energiк elektryczn№”, - stwierdziі Wiktor Krawczuk, Dyrektor Generalny „Donieckgormasz” OAO.

W szczególnoњci dziкki nowym urz№dzeniom o 3,75 razy lub do 132 szt. elementów rocznie wzrosn№ moce produkcyjne „Donieckgormasz” OAO w zakresie produkcji napкdów do przenoњników zgrzebіowych typu SPC-26.


Возврат к списку