рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Lepsze powietrze dla „Norniklu”. „Gornyje maszyny” dostarczyіy urz№dzenia dla kopalс lidera metalurgii metali nieїelaznych WNP

25.10.2012

W ramach dіugoterminowej wspóіpracy z GMK „Norylski nikiel” NPK „Gornyje maszyny” zrealizowaіa kolejne zamówienie spóіki na trzy miesi№ce przed terminem, uzgodnionym w kontrakcie. Na Dalek№ Póіnoc wysіano wentylator gіównego systemu wentylacji WCD 47 „Póіnoc” i wentylator osiowy WOD-40M. Sprzкt ten jest przeznaczony do trudno wentylowanych przedsiкbiorstw przemysіu wydobywczego rud i zapewnia wysok№ ekonomicznoњж pracy w szerokim zakresie trybów wentylacji.
„Norylski nikiel” jest dobrze zaznajomiony z urz№dzeniami „Gornych maszyn”. W ci№gu ostatnich dwóch lat kompania dostarczyіa juї kilkanaњcie udoskonalonych maszyn wirowych serii WCD i WOD dla kopalс „Komsomolskaja” i „Tajmyrskaja”, - oњwiadczyі Igor Fomienko, Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaїy Kompanii „Gornyje maszyny”.

Przewag№ naszych wentylatorów jest skuteczna praca w warunkach Dalekiej Póіnocy. Podstawowe wкzіy maszyn wirowych wykonano ze stali mrozoodpornych, co pozwala na efektywn№ pracк przy temperaturze od -40 С° i niїszej.

Do koсca roku „Gornyje maszyny” dostarcz№ takїe rosyjskiemu gigantowi górniczo – metalurgicznemu lokomotywy elektryczne, podstacje transformatorowe, zaczepy i koіowroty.


Возврат к списку