рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

KZUG zwyciкzc№ konkursu „100 najlepszych towarуw Ukrainy”

15.11.2011

„Cech№ wyróїniaj№c№ czerpaka, który nominowano do konkursu, jest dodatkowa ochrona wszystkich jego fragmentów, które podlegaj№ najwiкkszemu zuїyciu њciernemu. Cechy konstrukcyjne czerpaka zapewniaj№ jego podwyїszony resurs eksploatacyjny. Miіo nam, їe nasz zakіad otrzymaі tak wysokie uznanie na poziomie krajowym – to jest zasіuga wszystkich pracowników”, - stwierdziі Michaiі Buіatieckij, Dyrektor Generalny KZUG.

„KZUG” to jeden z wiod№cych zakіadów Ukrainy w zakresie produkcji akcesoriów i czкњci zamiennych dla przedsiкbiorstw górniczo- wzbogacaj№cych i wydobywczych, który zajmuje waїne miejsce w holdingu „Gornyje maszyny”. Mamy plany zwiкkszenia wielkoњci produkcji i wdroїenia duїych projektów inwestycyjnych w KZUG. Pozwoli to na produkcjк wyrobów o jeszcze wyїszej jakoњci i wejњcie na nowe geograficzne rynki zbytu”, - podkreњliі Ildar Salejew, Dyrektor ds. Strategii i Inwestycji NPK „Gornyje maszyny”.


Возврат к списку