рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

KZUG (NPK”Gornyje maszyny”) podsumowaі projekt w zakresie oszczкdzania energii

26.01.2012

Wedіug uzyskanych danych, dziкki wdroїeniu nowego schematu suszenia i nagrzewania kadzi do rozlewania stali na wydziale odlewów stalowych, oszczкdnoњж gazu ziemnego w 2011 roku wyniosіa 740 tys. m3, czyli równowartoњж 2 milionów 237 tysiкcy hrywien.

„W swoich inwestycjach jesteњmy przede wszystkim zorientowani na te projekty, które nie tylko pozwol№ na poprawк ekonomiki produkcji, ale maj№ równieї znacz№cy wpіyw na jakoњж naszych wyrobów”,- podkreњliі Ildar Salejew, Dyrektor ds. Strategii i Inwestycji NPK „Gornyje maszyny”.

Podczas trwania projektu dokonano wymiany urz№dzeс do przepalania, wymieniono konstrukcjк czterech osіon, na kominach dymowych zamontowano rekuperatory. Nowe stanowisko nagrzewania wyposaїono w system rekuperacji gazów wylotowych, automatyczny system kontroli nagrzewania, zapobiegaj№cy przegrzaniu siк kadzi, a co za tym idzie, i nadmiernemu zuїyciu gazu, osіony termoizolacyjne uniemoїliwiaj№ emisjк ciepіa do њrodowiska.


Возврат к списку