рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Krzyworoїskie Zakіady Urz№dzeс Gуrniczych realizuj№ projekt, ktуry obniїy koszty formowania o 149%

30.01.2012

W zeszіym tygodniu zakoсczono montaї piкciowymiarowej maszyny do obróbki drewna, przeznaczonej do przygotowywania zestawów modelowych, która pozwoli na podniesienie jakoњci i, w rezultacie poprawi czas eksploatacji zestawów modelowych.

Gіównym celem wdroїenia MLFPB jest zmniejszenie nakіadów na odlewanie i zwiкkszenie konkurencyjnoњci wyrobów przedsiкbiorstwa. Ponadto wyst№piі szereg dodatkowych znacz№cych efektów: Poprawa jakoњci odlewów, potencjaі rozszerzenia asortymentu wykonywanych odlewów i wyrobów, w tym równieї wyrobów o wysokiej rentownoњci.

„Przejњcie na próїniowo – pіytow№ technologiк formowania pozwoli przestawiж na now№ technologiк wiкksz№ czкњж istniej№cych wielkoњci odlewów KZUG. Koszty formowania na MLFPB w porównaniu do formowania na liniach ci№gіych powinny obniїyж siк o 149%”, - zauwaїyі Dyrektor Generalny zakіadu Michaiі Buіatieckij.


Возврат к списку