рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Konstruktorzy Centrum Inїynieryjno – Technicznego „Gornyje maszyny” ucz№ siк pracy w systemie SolidWorks

24.01.2011

Celem przeprowadzenia kursu jest przeszkolenie pracowników ITC „Gornyje maszyny” w zakresie wymiernych metod pracy w њrodowisku SolidWorks, szerszego wykorzystania moїliwoњci systemu projektowania automatycznego (SAPR) i zaі№czników do niej z perspektyw№ stworzenia jednolitej przestrzeni informatycznej, zapeіnienia baz danych i dalszego rozwoju SAPR w ITC „Gornyje maszyny”. Szkolenie to jest jednym z etapów kompleksowego projektu dotycz№cego wdroїenia przejrzystego systemu przygotowania produkcji w Kompanii „Gornyje maszyny”.
Kurs zawiera przeszkolenie w zakresie ogólnych zasad parametrycznego modelowania przestrzennego (stworzenie przestrzennych modeli czкњci); zbudowania przestrzennych modeli jednostek montaїowych i produktów jako caіoњci; projektowania sprzкtu w wyspecjalizowanych moduіach systemu (hydraulika, napкd elektryczny i automatyka); pracy z moduіem obliczeс inїynieryjnych (kinematyka, dynamika, wytrzymaіoњж itd.).

„W naszym Centrum Inїynieryjno – Technicznym w 2011 roku bкdzie realizowany kompleksowy program szkoleс i rozwoju kadr. Szkolenie w zakresie pracy w programie SolidWorks to tylko pierwszy projekt tego programu”, - podkreњliі Wiktor Kuczma, Dyrektor Generalny ITC „Gornyje maszyny”.

Praca w њrodowisku SolidWorks pod zarz№dem systemu zarz№dzania danymi (system PDM) da moїliwoњж operowania jednym cyfrowym pakietem wyrobu zarówno w centrum inїynieryjno – technicznym, jak i w przedsiкbiorstwach grupy „Gornyje maszyny”. Pozwoli to na rozdzielenie procesu opracowania maszyn i opracowania technologicznego, a takїe umoїliwi operatywne przekazanie peіnego zestawu danych technicznych sіuїbom ekonomicznym i produkcyjnym.


Возврат к списку