Kompania pracownikom. W ITC Gornyje maszyny przyjto ukad zbiorowy

18.02.2011

I tak, pracownicy ITC „Gornyje maszyny” maj zapewnion pomoc medyczn, ulgowe bilety do sanatoriów i abonamenty do centrów sportowych. W ukadzie zbiorowym przewidziano take opat nauki dzieci pracowników na wyszych uczelniach na kierunkach profilowanych dla CIt, prowadzenie rónorakich treningów szkoleniowych i seminariów (w tym równie w aspiranturze) i rozwój modych specjalistów w ramach ksztatowania rezerwy kadrowej. Specjalistom z innych miast czciowo refundowane jest wynajcie mieszkania.

„Sporzdzajc ukad zbiorowy nie ograniczalimy si tylko do tych norm, które pracodawca ma obowizek speni zgodnie z obowizujcym ukraiskim ustawodawstwem. W dokumencie zapisano szerokie spektrum gwarancji socjalnych i ulg dla pracowników Centrum Inynieryjno – Technicznego. Ich spenienie to cz cigego procesu tworzenia najlepszych warunków pracy, rozwoju i odpoczynku dla inynierów – konstruktorów”, - owiadczy Wiktor Kuczma, Dyrektor Generalny ITC „Gornyje maszyny”. W ITC „Gornyje maszyny” od pierwszych dni jego dziaania systemowo podchodzi si do zapewnienia personelowi nowoczesnych miejsc pracy, rozwoju i motywacji pracowników. Obecnie poziom wynagrodze w ITC jest jednym z najwyszych na rynku pracy inynierów – konstruktorów.

„Nasze zadanie to stworzenie w ITC takich komfortowych warunków pracy, by konstruktorzy koncentrowali si wycznie na swoich projektach. A my, z kolei, bdziemy pomaga im w rozwoju cech zawodowych, uzyskaniu nowej wiedzy poprzez ksztacenie w oparciu o rónorodne programy i uczestnictwo w midzynarodowych wystawach”, - stwierdzia Jelena Komoowa, Kierownik Departamentu ds. Zarzdzania Kadrami ITC „Gornyje maszyny”.

Wielk wag przywizuje si do tworzenia jednego zespou ITC i rozwoju kultury korporacyjnej. W styczniu z powodzeniem odby si trening „Algorytm osigania celów. Skuteczna budowa zespou”. Obecnie druyna pikarska ITC przygotowuje si do turnieju korporacyjnego grupy „Gornyje maszyny”, rozpoczynajcego si pod koniec marca, w którym wezm udzia reprezentacje wszystkich przedsibiorstw grupy „Gornyje maszyny”. Ponadto kierunek spdzania wolnego czasu zosta w ITC podbudowany ogldaniem spektakli, meczów pikarskich na „Donbass Arenie”, witowaniem Dnia Rodziny, Dnia Budowniczego Maszyn i innych rónorodnych imprez.

„Praca w ITC „Gornyje maszyny” jest interesujca nie tylko z punktu widzenia rozwizywania ambitnych zada konstruktorskich, ale równie dziki yciu wypenionymi rónorodnymi zdarzeniami korporacyjnymi. Daje to wszystkim pracownikom dodatkowy impuls do osigania maksymalnych wyników, których si od nas oczekuje nie tylko w NPK „Gornyje maszyny”, ale i w przedsibiorstwach, które nabywaj nasze urzdzenia”, - podsumowa Wiktor Kuczma. Wedug stanu na 17 lutego w ITC „Gornyje maszyny” pracuje 205 pracowników.