рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Kompania „Gornyje maszyny” zorganizowaіa њwiкto dla dzieci z dzielnicy Pietrowskiej Doniecka

03.06.2013

I tak, od 9:00 do 11:00 na placu przed dzielnicowym Paіacem Kultury dla wszystkich chкtnych odbyі siк uroczysty koncert, w ktуrym uczestniczyіy grupy twуrcze z dzielnicy. Od 11:00 do 15:00 odbyіo siк њwiкto dla dzieci pracownikуw NPK „Gornyje maszyny”. Od 14:00 do 18:00 w basenie odbyіy siк dzielnicowe zawody sportowe wњrуd uczniуw szkуі dzielnicy Pietrowskiej. Od 18:00 planowane byіo wielkie dzieciкce њwiкto, ktуre, niestety, z powodu wichury zostaіo przeniesione na bieї№cy tydzieс. Zgodnie z zatwierdzonymi planami, od wtorku uroczyste imprezy dla wszystkich chкtnych bкd№ odbywaж siк codziennie o godzinie 10:00 rano. A dla dzieci z przyszkolnych obozуw odbкd№ siк kwesty i zawody sportowe.


„Dziкki wspуlnej pracy z Kompani№ „Gornyje maszyny” i wіadzami dzielnicy, park otrzymuje moїliwoњж organizowania wypoczynku mieszkaсcуw miast na znacznie wyїszym poziomie. A pomoc sponsorska pozwala na rozwijanie infrastruktury i zakup nowoczesnego wyposaїenia terenu parku dla naszych goњci”, - podkreњliі p.o. dyrektora parku Aleksandr Poіszkow.


Возврат к списку