рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Kompania „Gornyje maszyny” wchodzi na polski rynek

12.09.2013

Kompania Gornyje maszyny wchodzi na polski rynek

Zdaniem prezesa Jewgienija Romaszczina, "Горные машины" posiadaj№ unikalne opatentowane rozwi№zania w zakresie urabiania warstw cienkich i bardzo cienkich.


- Wspóіdziaіanie z polskimi firmami, prowadz№cymi wydobycie kopalin uїytecznych, wydaje nam siк bardzo perspektywiczne i obustronnie korzystne. W naszym dorobku – ponad 60 lat praktycznego doњwiadczenia w kwestiach zmechanizowanego wydobycia wкgla w trudnych warunkach górniczo – geologicznych, jest autorstwo wielu rozwi№zaс technologicznych i konstrukcyjnych wykorzystywanych obecnie przez њwiatowy przemysі górniczy. Jestem pewien, їe nasze doњwiadczenie moїe byж przydatne dla naszych polskich partnerów – stwierdziі CEO „Gornych maszyn”.


Na Miкdzynarodowych Targach Przemysіu Górniczego, Energetyki i Metalurgii „Katowice – 2013” unikalne rozwi№zania w kombajnach њcianowych i chodnikowych kompanii „Gornyje maszyny” zwróciіy uwagк premiera Polski – Donalda Tuska.


Kompania „Gornyje maszyny” przedstawiіa panu Tuskowi i wszystkim widzom Targów najbardziej perspektywiczne dla polskiego rynku pozycje. Wњród nich – 20 tonowy kombajn њcianowy do eksploatacji cienkich pokіadów i 40 tonowy kombajn chodnikowy, który juї zareklamowaі siк w Ukrainie rekordowym postкpem dr№їenia 707 metrów w ci№gu miesi№ca.


Oprócz Polski, „Gornyje maszyny” posiadaj№ przedstawicielstwa handlowe w Ukrainie, Rosji, Kazachstanie i Wietnamie. Otwarcie przedstawicielstwa w Polsce odpowiada d№їeniu Kompanii „Gornyje maszyny” do jeszcze wiкkszego zbliїenia z klientami na rynku europejskim, aby umoїliwiж zapewnienie serwisu producenta zgodnie z najlepszymi њwiatowymi standardami.


Jak powiedziaі Jewgienij Romaszczin, rozwój eksportu to strategicznie waїny kierunek. „Na tej podstawie do 2016 roku oczekujemy zwiкkszenia skіadnika eksportowego w caіkowitym dochodzie firmy do 40%” – podkreњla Dyrektor Generalny Kompanii „Gornyje maszyny”.


Возврат к списку