рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Kompania Corum zaprezentowaіa bazк produkcyjn№ dla praktykantуw

25.03.2014

Pod kierownictwem profesjonalnych opiekunów z przedsiкbiorstw przyszli specjaliњci zdobкd№ praktyczne nawyki w takich specjalizacjach, jak "montaї aparatury i przyrz№dów radioelektronicznych", "dyїurny elektryk", "operator obrabiarek sterowanych cyfrowo".

"Nasza Kompania ma wystarczaj№co duїe doњwiadczenie w owocnej wspóіpracy z instytucjami oњwiatowymi w miastach, gdzie jest obecna. W szczególnoњci, w "Corum Donieckgormasz" corocznie praktykк produkcyjn№ i przeddyplomow№ odbywaj№ studenci takich instytucji oњwiatowych, jak Doniecka Politechnika Narodowa, Donieckie Technikum Przemysіowo - Pedagogiczne, Doniecka Wyїsza Szkoіa Zawodowa Konstruktorów Maszyn. Waїne jest dla nas rozwijanie w studentach tych nawyków, zarówno praktycznych, jak i osobowoњciowych, jakie bкd№ w stanie stosowaж w swojej przyszіej pracy dla osi№gniкcia rezultatu. Staramy siк oswoiж przyszіych specjalistów z kultur№ osi№gniкж. Kultur№, która pozwala na prawidіow№ pracк w warunkach zmian"- zauwaїyіa Kierownik Departamentu Zarz№dzania Kadrami "Corum Donieckgormasz" Jekatierina Bachurinskaja.


Возврат к списку