рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Jewgienij Romaszczyn ukoсczyі kurs master-class w zakresie zarz№dzania inwestycjami w ramach projektu FormulaS

17.05.2011

„Bez zbudowania skutecznego systemu zarz№dzania inwestycjami nie jest moїliwe osi№gniкcie strategicznego celu jakiegokolwiek przedsiкwziкcia – stworzenia wartoњci dodanej. Mój master-class nie miaі na celu akademickiego naњwietlenia kwestii zarz№dzania inwestycjami. Jego podstawowym zadaniem byіo przekazanie rad, opartych na praktycznym doњwiadczeniu, tym, którzy planuj№ zwi№zanie swojej kariery z t№ doњж nieіatw№ sfer№ funkcjonaln№”, - zauwaїyі Jewgienij Romaszczyn.


Jak stwierdzili studenci, zainteresowani tematem zarz№dzania inwestycjami, kurs master-class byі przepeіniony poїytecznymi informacjami i praktycznymi przykіadami z doњwiadczenia dziaіania firm miкdzynarodowych.

Jeszcze jedn№ cech№ szczególn№ master-class byіa jego interaktywnoњж. Studenci wykonali zadanie testowe, razem z Jewgienijem Romaszczynem omówili jego wyniki. W koсcowej czкњci spotkania przyszli ekonomiњci i finansiњci uzyskali odpowiedzi Jewgienija Romaszczyna na pytania, dotycz№ce nie tylko sfery inwestycji, ale i rad odnoњnie pocz№tku kariery zawodowej.


Возврат к списку