Jak zwikszy konkurencyjno budowy maszyn? Wersja Gornych maszyn

24.10.2012

„Stworzenie stanowisk serwisowych jako kierunek rozwoju biznesu budowy maszyn” – to temat wystpienia Ildara Salejewa, Dyrektora ds. Strategii NPK „Gornyje maszyny”. Jak pokazuj dowiadczenia wiatowych liderów w brany górniczych urzdze wydobywczych, rozwijajc programy serwisowe i proponujc odbiorcy szerokie spektrum usug w zakresie obsugi posprzedanej i remontów urzdze, mona znacznie zwikszy warto firmy. W rezultacie stosunek wskanika EV (warto spóki) do EBIDTA u duych graczy rynkowych wynosi rednio 10, podczas gdy u firm ze sabo rozwinitym serwisem wskanik ten jest prawie 2 razy niszy.

Dla NPK „Gornyje maszyny” rozwój biznesu posprzedanego to jeden ze strategicznych celów rozwoju: udzia tego segmentu w dochodach brutto ronie nieprzerwanie od 2010 roku. „Jestemy ukierunkowani na to, e do 2016 r. wpywy z prac w zakresie obsugi wyprodukowanych przez nas urzdze wzrosn ponad dwukrotnie. Bdzie to moliwe dziki dostawom oryginalnych czci zamiennych, rozwojowi stanowisk remontowych i przejciu na serwis pogwarancyjny” – stwierdzi Ildar Salejew, Dyrektor ds. Strategii Kompanii „Gornyje maszyny”.

Jeszcze jednym czynnikiem wzrostu konkurencyjnoci ukraiskiego sektora budowy maszyn, o którym opowiedziaa Dyrektor ds. Kadr NPK „Gornyje maszyny” Anna Adom, jest rozwój kapitau ludzkiego. W prezentacji „Wsparcie uzdolnionej technicznie modziey: dowiadczenia „Gornych maszyn” Anna Adom przedstawia kilka przypadków, z powodzeniem zrealizowanych w Kompanii.

„Sektor przemysowy, bdcy jednym z motorów wzrostu gospodarki ukraiskiej, przeywa obecnie trudny okres odbudowy swojego potencjau intelektualnego. Skuteczna konkurencja na rynkach globalnych wymaga udziau wszystkich grup wiekowych: od modych specjalistów do dowiadczonych mistrzów. Jednak zakady budowy maszyn w kraju dowiadczaj braku wysoko wykwalifikowanych specjalistów w wieku 35-40 lat, zdolnych do adaptowania dowiadczenia mistrzów starszego pokolenia do nowoczesnych technologii. W zwizku z tym coraz wiksze znaczenie zyskuj róne formy wewntrzkorporacyjnego ksztacenia i rozwoju pracowników. Jednoczenie, szczególnie wane jest znalezienie niestandardowego podejcia do pozyskania modziey w realnym sektorze gospodarki”, - uwaa Anna Adom.


W „Gornych maszynach” znaleziono takie formy wspódziaania z wyszymi uczelniami Ukrainy, jak stworzenie oddziaów Donbaskiej Akademii Budowy Maszyn w zakadach kompanii, zaproszenie studentów i uczniów na stae i praktyki. „Unikaln inicjatyw NPK „Gornyje maszyny” stao si nagradzanie najlepszych studentów – budowy maszyn – zwycizców konkursów zawodowych „Zotymi kontraktami”, gwarantujcymi przyjcie do pracy w zakadach kompanii”, - stwierdzia Anna Adom.