рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Ildar Salejew zostaі przewodnicz№cym miкdzynarodowego forum „Budowa maszyn i inїyniering w Rosji i WNP”

21.10.2011

Dla naszej kompanii OBR to warunek sukcesu rozwoju strategicznego. Dlatego powaїnie inwestujemy we wіasne Centrum Inїynieryjno – Techniczne: wdroїyliњmy nowoczesn№ infrastrukturк, rozwijamy potencjaі naukowy. S№ to warunki niezbкdne dla owocnej pracy. Technologie i sprzкt, które s№ opracowywane obecnie w ITC, oparte s№ na konkretnych potrzebach klientów i tendencjach rynkowych w branїy górniczej”, - stwierdziі w swoim wyst№pieniu Ildar Salejew.

Przypomnijmy, їe w NPK „Gornyje maszyny” we wrzeњniu 2010 otwarto wіasny kierunek badaс i rozwoju – Centrum Inїynieryjno – Techniczne „Gornyje maszyny”, które zajmuje siк udoskonalaniem istniej№cego i tworzeniem caіkowicie nowego sprzкtu dla przemysіu górniczego. Obecnie w ITC „Gornyje maszyny” zatrudnionych jest ponad 300 pracowników.


Возврат к списку