рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Hamulce torowe ZWU-02 produkcji „Donieckgormasz”

10.10.2009
Pierwsz№ partiк w iloњci 2 szt. wysіano Zamawiaj№cemu. Obecnie zbudowano tylko fundament obopólnie korzystnej wspóіpracy pomiкdzy Kolejami Biaіoruskimi i NPK „Gornyje maszyny”, która przy uwzglкdnieniu najbogatszych doњwiadczeс i potencjaіu technicznego moїe stworzyж przyszіoњciow№ bazк dla naszych przedsiкbiorstw w oparciu o dіugoterminowe i perspektywiczne wspóіdziaіanie.

Возврат к списку