рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Grupa „Gornyje maszyny” znacz№co poprawiіa wskaџniki finansowe w 2011 roku

25.04.2012

Zgodnie z danymi audytowanej rachunkowoњci finansowej wg zasad MSRF, przychody ze sprzedaїy zwiкkszyіy siк o 12,0% i wyniosіy 225,3 miliona USD, czysty zysk wzrósі o 44,0% - do 19,4 miliona USD. Wskaџnik EBITDA wykazaі dynamikк wzrostu o 108,0%, osi№gaj№c w 2011 roku 43,0 miliony USD. Wzrost wielkoњci produkcji i sprzedaїy przedsiкbiorstw Grupy zwi№zany jest, po pierwsze, z wprowadzeniem szeregu ulepszeс operacyjnych i organizacyjnych, rozpoczкciem programu inwestycyjnego w zakresie modernizacji i odbudowy mocy produkcyjnych, a takїe z wydzieleniem w oddzielny pion obsіugi serwisowej i oddziaіów handlowych.

Wskaџniki finansowe Grupy „Gornyje maszyny”**

Wskaџniki, mln $ 2010 2011 Dynamika, %
Aktywa (razem) 409,0 534,0 31,0
Aktywa (czyste) 176,6 187,1 6,0
Przychody ze sprzedaїy 200,5 225,3 12,0
Czysty zysk 13,5 19,4 44,0
EBITDA 20,7 43,0 108,0


*Firm№ – matk№ grupy „Gornyje maszyny” jest „NPK Gornyje maszyny” sp. z o.o., spóіka holdingowa - Ukrainian Machine Building Holding Ltd.
**bez uwzglкdnienia wskaџników „Krzyworoїskie Zakіady Urz№dzeс Górniczych”.

Возврат к списку