рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Grupa „Gornyje maszyny” otrzymaіa od „Prominvestbanku” drug№ liniк kredytow№ w wysokoњci 35 mln dolarуw

20.12.2010

„To juї druga transakcja, któr№ zawarliњmy z grup№ „Gornyje maszyny”, - zauwaїa czіonek Zarz№du „Prominvestbanku” Wіadysіaw Krawiec. - Obserwujemy dynamiczny rozwój grupy i ufamy profesjonalnemu zespoіowi menadїerów, buduj№cemu swoje wzajemne relacje z bankiem jako partnerskie”.

Z kolei Dyrektor ds. Strategii i Inwestycji Kompanii „Gornyje maszyny” Ildar Salejew podkreњliі: „Jesteњmy wdziкczni „Prominvestbankowi” za okazywane nam wsparcie finansowe w czasie intensywnego wzrostu Kompanii. Pozyskany kredyt bкdzie wykorzystany na zapewnienie wzrostu wielkoњci produkcji sprzкtu górniczego, produkowanego przez Kompaniк, i ciesz№cego siк popytem zarówno w Ukrainie, jak i za granic№”.

Przypomnijmy, їe pierwsza transakcja kredytowa miкdzy grup№ „Gornyje maszyny” i „Prominvestbankiem” miaіa miejsce w kwietniu bieї№cego roku. Wtedy bank przekazaі 50 mln hrywien na okres jednego roku pod њrodki obrotowe.


Возврат к списку