рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Grupa „Gornyje maszyny” otrzymaіa liniк kredytow№ od „Banku Filialnego Sbierbanku Rosji” P.S.A. na kwotк 40 milionуw dolarуw

23.02.2011

„Pomiкdzy grup№ „Gornyje maszyny” i PSA „Bank-córka Sbierbanku Rosji” zbudowane zostaіy silne relacje partnerskie, które razem bкdziemy dalej rozwijaж. Wychodz№ one poza ramy wyі№cznie finansowej wspóіpracy, i obejmuj№, na przykіad, pozyskanie ekspertów banku do uczestnictwa w wewn№trzkorporacyjncyh seminariach szkoleniowych, których seria dotycz№ca wykorzystywania instrumentów dokumentowych rozpoczкіa siк w naszej Kompanii w lutym”, - stwierdziіa Marina Graszczenkowa, Kierownik Departamentu Finansów Korporacyjnych NPK „Gornyje maszyny”.

„Nasz bank z powodzeniem buduje dіugoterminowe relacje z duїymi ukraiсskimi przedsiкbiorstwami przemysіowymi. Wyroby grupy „Gornyje maszyny” ciesz№ siк znacznym popytem na rynku urz№dzeс górniczych, czego potwierdzeniem jest ponad dwukrotny wzrost przychodów w 2010 roku w porównaniu z rokiem 2009 i ambitne plany wejњcia na nowe rynki zbytu. Dla banku jest to potwierdzenie finansowej stabilnoњci grupy „Gornyje maszyny” jako kredytobiorcy i jej perspektyw”, - oњwiadczyіa Wiceprezes Zarz№du PSA „Bank córka Sbierbanku Rosji” Marina Bykowa.


Возврат к списку