рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

„Gornyje maszyny” zasil№ pr№dem UGMK Aliszera Usmanowa

25.02.2013

Nowe urz№dzenia, wyprodukowane w „Donieckim Zakіadzie Energetycznym” (wchodzi w skіad „Gornych maszyn”) bкd№ eksploatowane na jednym z GOK-ów, naleї№cych do UKMG. Podstacje transformatorowe typu KTPW dysponuj№ moc№ nominaln№ 250kWA i 400 kWA i zostaіy wykonane w wersji zabezpieczonej przed wybuchem. W sumie w ci№gu 2012 roku „Gornyje maszyny” dostarczyіy róїnym oddziaіom wydobywczym UKMG ponad 20 podstacji transformatorowych o róїnej mocy.


„Jesteњmy dumni z tego, їe „Uralska Kompania Górniczo – Metalurgiczna” jest jednym z naszych klientów”, - powiedziaі Igor Fomienko, Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaїy „Gornych maszyn”. -Nasze urz№dzenia s№ tradycyjnie cenione za jakoњж i niezawodnoњж podczas eksploatacji. Obecnie dokіadamy wszelkich staraс po to, aby zagwarantowaж efektywn№ obsіugк gwarancyjn№ i pogwarancyjn№ eksploatowanego sprzкtu technicznego, a takїe zaproponowaж szereg usіug dodatkowych”. W szczególnoњci, funkcjonuje juї skіad czкњci zapasowych w Nowokuzniecku (Obwód Kemerowski). Ponadto, stworzono brygadк serwisow№, która pracuje w Uralsko – Syberyjskich rejonach Rosji.

Na poіudniu Rosji od zeszіego roku remont sprzкtu wydobywczego odbywa siк w Kamieсskim Zakіadzie Budowy Maszyn (wchodzi w skіad „Gornych maszyn”).

Poњród innych duїych klientów Kompanii w Rosji s№: GMK „Norylski nikiel”, EURAZ, SUEK i szereg innych firm.


Возврат к списку