рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

„Gornyje maszyny” i „Krasnodonugol”: rozwijaj№c wspуіpracк

18.02.2013

W 2012 roku dostawy urz№dzeс do kopalс wкgla produkcji „Gornych maszyn” dla zjednoczenia wкglowego „Krasnodonugol” (wchodzi w skіad „Metinvest”), o ponad 20% przekroczyіy analogiczny wskaџnik 2011 roku.

W 2012 r. „Gornyje maszyny” wyposaїyіy kopalnie „Krasnodonugla” w urz№dzenia њcianowe i infrastrukturalne. Dostarczono 2 kombajny КШ1КГУ i 2 kombajny 1К101У, 10 przenoњników taњmowych 1Л800Д i 1Л1000Д, oraz klatkк typu 1НОВ400-6,6-02. Ponadto na wydziale remontowym technologii oczyszczania zregenerowane zostaіy kombajny ГШ68 i УКД 200-250.

„Krasnodonugol” byі jednym z naszych pierwszych zleceniodawców na przeprowadzenie kapitalnych remontów њcianowego sprzкtu technicznego. Jestem pewien, їe speіniliњmy oczekiwania górników i nasza wspóіpraca bкdzie stopniowo siк rozwijaж”, - powiedziaі Igor Fomienko, Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaїy NPK „Gornyje maszyny”.

„Operatywnoњж i troska o klientów w ramach wsparcia serwisowego, jakoњciowe wykonywanie napraw gwarancyjnych byіy decyduj№cymi czynnikami podczas wyboru dostawców urz№dzeс – uwaїa Igor Fomienko. - Wіaњnie dlatego w NPK „Gornyje maszyny” szczególn№ uwagк zwraca siк na rozwój i doskonalenie posprzedaїnej obsіugi klientów. Jednym z kroków na drodze do efektywnego serwisu byіo poі№czenie funkcji w zakresie sprzedaїy, napraw i obsіugi serwisowej klientów w ramach naszej Firmy handlowej. Pozwoli to jeszcze bardziej operatywnie reagowaж na potrzeby klientów”.


Возврат к списку