рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

„Gornyje maszyny” i BTA Bank rozwijaj№ wspуіpracк

24.12.2012

Linia kredytowa bкdzie obowi№zywaж w 2013 roku na wygodnych dla NPK „Gornyje maszyny” warunkach. Uzyskane њrodki bкd№ wykorzystane na realizacjк strategicznych inicjatyw i projektów rozwoju Kompanii, w tym równieї na modernizacjк zasobów produkcyjnych.

„Gornyje maszyny” posiadaj№ reputacjк niezawodnego partnera biznesowego, który dysponuje dіugoterminow№ strategi№ rozwoju. Kompania aktywnie rozwija serwis dla klientów, inwestuje w tworzenie nowych zakіadów, umacnia siк na rynkach miкdzynarodowych. Cieszymy siк ze wspóіpracy z naszym klientem”, - powiedziaіa Natalia Siergiejewa, Prezes Zarz№du BTA Banku.

„W BTA Banku imponuje nam podejњcie do pracy z klientami i operatywnoњж podejmowania decyzji. Bardzo to doceniamy i widzimy w banku dіugoterminowego partnera finansowego”, - powiedziaіa Marina Graszczenkowa, Kierownik Departamentu Finansów Korporacyjnych NPK „Gornyje maszyny”.

„NPK „Gornyje maszyny” i BTA Bank s№ znanymi sobie partnerami” – zauwaїyіa Marina Graszczenkowa. Wczeњniej Bank juї nie raz uczestniczyі w organizowaniu linii kredytowych dla Kompanii. Prowadzi on równieї projekt zwi№zany z pіatnoњciami jednego z zakіadów NPK „Gornyje maszyny” – „Donieckiego energozawoda”.


Возврат к списку