рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

„Gornyje maszyny” dostarczyіy „DTEK Pawіogradugol” skipy - olbrzymy

29.11.2012

Cztery miesi№ce potrzebowaіy NPK „Gornyje maszyny”, їeby opracowaж i wyprodukowaж urz№dzenia podnoњnikowe do transportu wкgla w szybie kopalni z uwzglкdnieniem wszystkich wymagaс „Kopalni im. Bohaterów kosmosu”.

Aby poprawiж wydajnoњж dwuskipowego wyci№gu wкgla ЦШ5х4 do wartoњci nie mniejszej niї 3 mln ton rocznie, ciкїar konstrukcji skipu wzrósі z 24 do 37 ton, prкdkoњж podnoszenia wzrosіa do 10 m / s. Masa uїytkowego zaіadunku skipu zostaіa podniesiona do 26 ton. Skrzynia skipu wyіoїona materiaіem ze stali nierdzewnej, dobrze siк sprawdziіa w warunkach geologicznych kopalni. Ponadto, klapa do wypuszczania ludzi w sytuacjach awaryjnych zostaіa zamontowana bezpoњrednio w skipie, a podnosiж j№ i opuszczaж moїe jeden czіowiek.

Górnicy s№ pewni, їe skipy nie tylko przepracuj№ normatywny okres, zaіoїony w obliczeniach, ale równieї bкd№ w stanie przekroczyж okres eksploatacji poprzednich skipów.


Возврат к списку