рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

„Gorіowski Zakіad Budowy Maszyn”: ustanowiі produkcyjny rekord Ukrainy

19.01.2012

„Wysokie wskaџniki przedsiкbiorstw NPK „Gornyje maszyny”, które widzimy na przykіadzie „Gorіowskiego Zakіadu Budowy Maszyn”, s№ bezpoњrednim skutkiem wypracowanej strategii rozwoju Kompani. Obecnie w zakіadach aktywnie realizowane s№ programy modernizacji sprzкtu i koncentracji produkcji. I tak na przykіad, w 2011 roku, na pierwszy etap modernizacji i rozwoju "Gorіowski zakіad Budowy Maszyn" przeznaczyі ponad 14 mln hrywien. Ponadto wprowadzono "Zіote zasady" oszczкdnej produkcji, system zarz№dzania jakoњci№, duїo uwagi poњwiкca siк zdrowiu i bezpieczeсstwu. Wszystkie te skіadowe pozwoliіy osi№gn№ж tak wysokie tempo produkcji przy zachowaniu jakoњci”, - stwierdziі Dyrektor ds. Produkcji NPK „Gornyje maszyny” Teimuraz Datuaszwili.

„Rekordowa iloњж wyprodukowanego i dostarczonego do klientów sprzкtu to rezultat zrozumiaіego procesu produkcyjnego i wspólnych dziaіaс zaіogi. Wіaњnie dziкki ich wysiіkom, w grudniu 2011 roku „Gorіowski zakіad Budowy Maszyn” wykonaі grudniowy plan wypuszczenia towarów na 115%”, - stwierdziі Dyrektor Generalny „Gorіowskiego Zakіadu Budowy Maszyn” Konstantin Kriukow. Pracownicy przedsiкbiorstwa, którzy wykazali wysokie wyniki pracy, bкd№ dodatkowo nagrodzeni.


Возврат к списку