рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

„Gorіowski zakіad Budowy Maszyn” przeciwko paleniu

04.02.2013

1 lutego pracownikom fabryki – zwolennikom szkodliwego naіogu zaproponowano rezygnacjк z papierosów na jeden dzieс w zamian za cukierki. Wiele osób z ochot№ rozstawaіo siк z papierosami: „Zdrowie to warunek sukcesu, zarówno w їyciu osobistym, jak i we wszystkim innym. Jest chкж rzucenia palenia, a mіodzieї tak№ akcj№ pomaga wprowadzaж j№ w їycie…” – mówi tokarz – wytaczacz z 12 letnim staїem jako palacz.

„Nie palк i zawsze wspieram tych, którzy propaguj№ zdrowy styl їycia. Waїne jest tylko, by nie popadaж w skrajnoњci: za duїo sіodyczy równieї jest szkodliwe”, - uwaїa 19 letnia Anna, pracownica GMS.

Gіównym celem akcji jest zmniejszenie uzaleїnienia nikotynowego pracowników zakіadu i wci№gniкcie w walkк z paleniem wszystkich robotników przedsiкbiorstwa. Tym palaczom, którzy nie byli gotowi rozstaж siк z papierosami, personel medyczny zakіadowego punktu zdrowia wrкczaі pami№tki o szkodliwoњci palenia.

Kierownictwo przedsiкbiorstwa wspiera pozytywne przedsiкwziкcia i wnosi swój wkіad w propagowanie zdrowego trybu їycia wњród budowniczych maszyn. Na przykіad na terytorium zakіadu zorganizowano specjalne strefy palacza, a w miejscach, gdzie jest to zabronione, wywieszono specjalne tabliczki i prowadzone s№ surowe kontrole przestrzegania tego przepisu.


Возврат к списку