Gorowski Zakad Budowy Maszyn potwierdzi swoj zgodno z wymogami midzynarodowej normy ISO 9001:2008

20.01.2012

Dyrektor ds. Rozwoju Systemów Jakoci Stowarzyszenia „Russkij Registr” Jurij Zagorulko podkreli, e system zarzdzania jakoci zakadu „Gorowski zakad Budowy Maszyn” (NPK „Gornyje maszyny”) odpowiada midzynarodowej normie ISO 9001:2008 w odniesieniu do opracowania, produkcji, obsugi i remontu sprztu górniczego. Jak powiedzia, sprzyja to wsparciu konkurencyjnoci wyrobów na rynku midzynarodowym i wzrostowi zaufania ze strony klientów.

Z kolei Dyrektor Generalny zakadu „Gorowski zakad Budowy Maszyn” (NPK „Gornyje maszyny”) Konstantin Kriukow zauway, e dla przedsibiorstwa duym zaszczytem jest potwierdzenie swojej zgodnoci z norm midzynarodow: Kompania „Gornyje maszyny” prowadzi systemow polityk w zakresie zarzdzania i kontroli jakoci produkowanego sprztu. To, e zakad pomylnie przeszed audyt recertyfikacyjny, to jeszcze jedno potwierdzenie prawidowoci podjtych w tym kierunku dziaa”, - powiedzia Konstantin Kriukow.