Gwne urzdzenia grupy Gornyje maszyny zaprezentowano na targach WGIEL/MINING 2012

30.08.2012

Kombajn wyposaono w zdalne sterowanie, które zapewnia akustyczn kontrol pracy kombajnu poza stref jego widocznoci, a take stale sprawdza stenie metanu i lokalizacj pozycji w cianie. Dla zmniejszenia pracochonnoci obsugi technicznej i remontu wszystkie zespoy kombajnu s atwe w demontau i nie wymagaj naruszania pocze gównych czci maszyny.

W 2007 roku w jednym z przodków „Kopalni „Sadkinskaja” (Federacja Rosyjska) KDK500 wydoby 7075 ton wgla w cigu doby, co stao si rekordem na terytoriach postradzieckich.

Kombajn cianowy UKD400 jest przeznaczony do wydobycia wgla z nieznacznie pochyych i pochyych pokadów o miszoci do 1,5 metra. Kombajn wyposaono w bezacuchowy system przesuwu z napdem elektrycznym o regulacji czstotliwociowej i przetwornic czstotliwoci. Maszyna dysponuje szerokoci zabioru 0,7 metra i moe by wyposaona w rubowe organy urabiania o rednicy 800, 900, 1000, 1120 milimetrów.

W padzierniku 2011 roku w cigu jednego miesica pracy w kopalni „Krasnyj partizan” („DTEK Swierdowantracyt”) kombajn UKD400 wydoby ponad 80 tys. ton wgla. Obcienie maszyny osigno 4200 ton na dob, a rednia wydajno wyniosa 5 ton na minut. Zdaniem górników, UKD400 nie posiada odpowiedników wród nowoczesnych kombajnów cianowych dla cienkich pokadów.

Pomimo stabilnych wskaników pracy maszyny, specjalici z grupy „Gornyje maszyny” prowadz stae rozmowy z górnikami o moliwoci jej udoskonalenia pod ktem rónych warunków eksploracji i typów urzdze, wyduenia resursu gwarancyjnego i okresu pracy. Ju obecnie „Gornyje maszyny” dla nowych kombajnów UKD400 proponuj resurs do remontu kapitalnego 2 mln ton.

Zmodernizowany kombajn chodnikowy KPD wykorzystywany jest w kopalniach niebezpiecznych pod ktem gazu i pyu. Maszyna jest przeznaczona do urabiania masywu górniczego, czyszczenia spgu i transportu masy ska podczas drenia wyrobisk przygotowawczych o ksztacie uku, trapezu i prostokta. Podstawow cech udoskonalonego kombajnu jest nowa konstrukcja obrotowej sekcji przenonika, wykluczajca zastosowanie wyginanych blach. Maszyn wyposaono równie w system wymuszonego smarowania oysk waów szybkoobrotowych w reduktorze organu urabiajcego i instalacj do chodzenia pynu roboczego. W kopalniach Ukrainy i FR kombajn potwierdzi niezawodn prac i wysokie wyniki wydobycia. I tak w sierpniu 2011 roku w kopalni „Junodonbasskaja nr 1” (Obwód Doniecki) kombajn chodnikowy KPD przeszed 531 m wyrobiska, co dao rekord Ukrainy w cigu ostatnich 10 lat.Maszyna wiercco-adujca BPR jest przeznaczona do zaadunku mas skalnych, urobionej metod wierceniowo – wybuchow, do wagonów, na przenonik, lub na inne kopalniane rodki transportu. Ponadto maszyn mona wykorzystywa do podnoszenia i montau elementów obudowy podczas prowadzenia poziomych i pochyych wyrobisk skalnych, a take do mechanizacji procesów wiercenia otworów strzaowych. Wydajno techniczna maszyny wiercco – adujcej wynosi 3 metry szecienne na minut podczas zaadunku urobku i 48 metrów na godzin podczas wiercenia.

W 2011 roku BPR zosta zmodernizowany przez konstruktorów Centrum Inyniersko – Technicznego Spóki „Gornyje maszyny”.

Lokomotywa elektryczna A2W8T jest przeznaczona do transportowania skadów wagonów po podziemnych wskotorowych torach kolejowych w kopalniach, gdzie wystpuje zagroenie gazem i pyem. W kabinach lokomotywy przewidziano miejsca do zamontowania siedzenia staysty, pulpitu sterowniczego z odzwierciedleniem informacji o naadowaniu baterii, prdkoci lokomotywy elektrycznej i przejechanej drogi, detektor metanu z moliwoci wyczenia lokomotywy elektrycznej, ganicy, rodków automatycznego sterowania strzakami, sygnalizacji wietlnej i dwikowej. Lokomotywa elektryczna wyposaona jest w zabezpieczon przed wybuchem skrzynk akumulatora i w kwasowy akumulator, pozwalajcy na prac w cigu dwóch zmian bez dodatkowego adowania. W porównaniu z poprzednimi odpowiednikami lokomotywa elektryczna A2W8T posiada udoskonalony hydromechaniczny system hamulcowy o dziaaniu odwrotnym, tranzystorowy system sterowania z dwoma niezalenymi napdami, system zdalnego sterowania radiowego, który zapewni bezpieczestwo podczas formowania taboru. Ponadto, gabaryty lokomotywy elektrycznej pozwalaj na pokonywanie uków toru kolejowego o promieniu 8 metrów.

Stacja sterowania KUUW 500/500 jest przeznaczona do dostarczania urzdzeniom przodkowym prdu o napiciu 1140/660 Volt w wyrobiskach, w których wystpuje zagroenie gazem i pyem.

Schemat elektryczny urzdzenia sterujcego zapewnia:

 • ochron przed zwarciem i przecieniem kadego wyjcia siowego;
 • sprawdzenie zdolnoci urzdzenia do pracy bez podania napicia na odbiorniki prdu;
 • ochron przed zerwaniem i zwikszeniem oporu przewodu sterowania;
 • kontrol parametrów roboczych silnika elektrycznego kombajnu i przekazywanie danych do operatora.

KUUW 500/500 zastpuje prac 10 aparatów komutacyjnych – 8 rozruszników i 2 wyczników automatycznych. Cech wyróniajc urzdzenia jest moliwo jednoczesnej pracy na dwóch napiciach.

Rozrusznik PWE 630 jest przeznaczony do zdalnego rozruchu bezporedniego, zatrzymania, rewersowania, ochrony przed zwarciem i przecieniem elektrycznych silników asynchronicznych ze zwartym wirnikiem w kopalniach, w których wystpuje zagroenie gazem i pyem.

Rozrusznik posiada jedno przewodowe wejcie tranzytowe, trzy wejciowe, cztery wyjciowe do podczenia przewodów siowych i cztery wyjcia kontrolne do podczenia elastycznych przewodów sterowniczych.


Schemat elektryczny rozrusznika zapewnia take podstawowe nastpujce rodzaje ochrony i wskaników:

 • Ochron przed zwarciem, przecieniem, niepenofazowym trybem zasilania z wyprowadzeniem informacji na wywietlacz;
 • ochron silnika elektrycznego przed przegrzaniem uzwojenia;
 • ochron podczas zerwania lub przy wzrocie oporu przewodu uziemiajcego pomidzy rozrusznikiem i silnikiem elektrycznym mechanizmu przesuwu do wartoci ponad 50 Om;
 • ochron przez zerowania;
 • wywietlanie na ekranie biecych parametrów i trybów awaryjnych.

Przewag konkurencyjn stanowi:

 • nominalny prd odbiornika 630 amperów;
 • moliwo monitorowania gównych parametrów roboczych.