рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Gуrnicy „Suchodolskoj Wostocznoj” przedterminowo otrzymali now№ klatkк produkcji „Gornych maszyn”

22.11.2012
Konstrukcja stosu byіa zwi№zana ze zbrojeniem linowym szybu wentylacyjnego, gdzie bкdzie eksploatowany. Ponadto w nowym produkcie zamontowano urz№dzenia zabezpieczaj№ce, pozwalaj№ce na wykorzystanie klatki z róїnymi typami wózków kopalnianych, znajduj№cych siк w kopalni.

Informacja: Klatki NOW przeznaczone s№ do zjazdu i wyjazdu ludzi, transportowania wózków kopalnianych i urz№dzeс, materiaіów pomocniczych w pionowych szybach kopalс wкgla i rudy. Klatki mog№ byж stosowane w pionowych szybach z prкdkoњci№ do 12 m / s. Ich zakres wielkoњci skіada siк z 10 typowymiarów, posiada zakres 41 wielkoњci іadownoњci w zaleїnoњci od pojemnoњci zaіadowczej, iloњci poziomów, wielkoњci podіoїa, rodzaju i rozmieszczenia prowadników

Возврат к списку