рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Firma NPK „Gornyje maszyny” weszіa w skіad Europejskiego Stowarzyszenia Biznesu (EBA)

01.06.2012

Zgodnie z regulaminem, stali czіonkowie Stowarzyszenia mog№ byж firmami zarejestrowanymi i prowadz№cymi dziaіalnoњж gospodarcz№ na Ukrainie, aby promowaж równouprawnienie do uczciwej i przejrzystej konkurencji, przestrzegania praw wіasnoњci intelektualnej i praw pracowników, które nie s№ ograniczone do zapewnienia zdrowych i bezpiecznych warunków pracy, równoњci szans i szkolenia.

"Dla nas wst№pienie w szeregi EBA jest znacz№cym wydarzeniem, które daje Spóіce szereg istotnych zalet. Mamy ambitne plany dalszego rozwoju biznesu, a czіonkostwo w Europejskim Stowarzyszeniu Biznesu daje moїliwoњж uzyskania dostкpu do najlepszych њwiatowych doњwiadczeс liderów rynku. Jesteњmy pewni, їe ta wiedza pomoїe nam maksymalnie uwzglкdniaж globalne trendy i skuteczne materiaіy w realizacji naszej strategii biznesowej, - zauwaїyіa Anna Adom, Kierownik Departamentu Komunikacji Korporacyjnej NPK „Gornyje maszyny”. - Ponadto mamy nadziejк, їe nasze uczestnictwo w pracy EBA bкdzie sprzyjaж efektywniejszej integracji ukraiсskiego budownictwa ciкїkich maszyn w њwiatowej przestrzeni gospodarczej”.

„Z zadowoleniem widzimy NPK „Gornyje maszyny” w duїej rodzinie EBA. Mamy nadziejк na owocn№ wspóіpracк i wasze wspóіdziaіania w budowaniu europejskich wartoњci i praktyki prowadzenia biznesu w Ukrainie”, - powiedziaіa Anna Derewianko, Dyrektor Wykonawczy Europejskiego Stowarzyszenia Biznesu w Ukrainie.


Возврат к списку