Dyrektor Generalny NPK Gornyje maszyny Jewgienij Romaszczin popar projekt utworzenia pastwowej agencji eksportowej

20.09.2012

11 wrzenia Dyrektor Generalny NPK „Gornyje maszyny” Jewgienij Romaszczin wystpi z referatem na ogólnoukraiskiej naradzie dotyczcej rozwoju sfery realnej gospodarki, która odbya si w Dniepropietrowsku w ramach wizyty roboczej Prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. Referat by powicony aktualnej sytuacji w budowie maszyn i propozycjom odnonie stymulowania rozwoju brany.
NPK „Gornyje maszyny”, jak powiedzia Jewgienij Romaszczin, pozostaj jednym z liderów w produkcji urzdze wydobywczych przede wszystkim dlatego, e w poprzednich latach byy w stanie sformuowa i od pocztku realizowa strategi rozwoju, bazujc na trzech kluczowych skadnikach: wybór podstawowych linii produktowych, które naley stale doskonali; 2) skoncentrowanie si na serwisowej obsudze posprzedanej; 3) wejcie na rynki zagraniczne i poszukiwanie skutecznych form wspópracy z zagranicznymi partnerami.

W rezultacie do 2012 r. geograficzny zasig dostaw eksportowych NPK „Gornyje maszyny” obejmuje 15 krajów. Udzia dostaw eksportowych w przychodach wynosi 17,8%, zwikszajc si od 2009 do 2011 roku ponad 26-krotnie. Zachowujc sta pozycj w WNP (Rosja, Kazachstan itp.), kompania wesza na rynki Macedonii, Serbii, Armenii, Gruzji, Wietnamu i innych krajów.

Jednak, pomimo zwikszonego wzrostu produkcji (przychody w minionym roku przekroczyy analogiczny wskanik roku 2009 o 117%), NPK „Gornyje maszyny”, jak i absolutna wikszo innych ukraiskich przedsibiorstw przemysowych, potrzebuje przemylanego i zbilansowanego wsparcia ze strony pastwa.

Jewgienij Romaszczin uwaa, e Ukraina ma prawo do wykorzystania wszystkich instrumentów, dawno i skutecznie stosowanych przez wiodce kraje wiata. „Ukraiska budowa maszyn dysponuje powanym potencjaem. Do tego, aby ten potencja by wykorzystywany, proponujemy szereg konkretnych kroków: udzielenie „Ukreksimbankowi” wszelkich niezbdnych penomocnictw do wykonywania funkcji pastwowej agencji ds. eksportu, jak najszybsze stworzenie branowych firm leasingowych, bdcych w stanie zapewni finansowanie celowe priorytetowych projektów, przyjcie programu wsparcia modernizacji technologicznej i modernizacji zasobów produkcyjnych przedsibiorstw budowy maszyn”, - powiedzia Dyrektor Generalny NPK „Gornyje maszyny” dodajc, e „nasza firma, jako jeden z najwikszych graczy w brany, jest gotowa aktywnie uczestniczy w opracowywaniu takich projektów”.

Stanowisko kierownictwa jednej z wiodcych ukraiskich firm zajmujcych si budow maszyn, skupiajcej 6 przedsibiorstw w Ukrainie i Rosji, znalazo zrozumienie u Prezydenta kraju. Wiktor Janukowycz zauway wag wsparcia krajowego producenta na rynku krajowym i zagranicznym: „Rzd powinien opracowa skuteczne mechanizmy pokonania deformacji strukturalnych w rónych branach przemysu, przewidujc wyprzedzajcy rozwój bran, produkujcych wyroby o wysokim udziale wartoci dodanej”. Gowa pastwa podkrelia, e naley stale trzyma rk na pulsie nie tylko ukraiskiej, ale i wiatowej gospodarki, w odpowiednim czasie reagujc na wydarzenia w kluczowych sektorach gospodarki narodowej, z których jednym jest budowa maszyn.

Ogólno ukraiska narada dotyczca rozwoju realnego sektora gospodarki postawia przed Prezydentem kraju, ministrami, wpywowymi politykami i urzdnikami wikszoci regionów Ukrainy, kierownictwem wielkich przedsibiorstw produkcyjnych, przedstawicielami nauki branowej wiele palcych kwestii, z których gówna brzmi tak: na ile wane dla Ukrainy jest zachowanie potencjau przemysowego w branach, które pokazuj moliwoci dalszego wzrostu i rozwoju.