Dobra praca dla najlepszych studentw

02.02.2012

„Dla naszej firmy wspódziaanie z uczelniami ma strategiczne znaczenie z punktu widzenia ksztatowania rezerw kadrowych i budowy marki pracodawcy. Wspópracujemy z wiodcymi uczelniami technicznymi Wschodniej Ukrainy, które wiedz, e mamy moliwoci przeprowadzenia dobrej jakoci przygotowania praktycznego studentów”, - podkrelia Natalia Klimienko, Dyrektor ds. Kadr NPK „Gornyje maszyny”.

„Krzyworoskie Zakady Urzdze Górniczych tradycyjnie powicaj szczególn uwag przygotowaniu modych specjalistów. W szczególnoci, organizujc praktyk produkcyjn dla studentów. Ci absolwenci, którzy dobrze si zaprezentuj, otrzymaj propozycje pracy w naszym zakadzie”, - skomentowa Michai Buateckij, Dyrektor Generalny Krzyworoskich Zakadów Sprztu Górniczego.

„Uniwersytet ju ponad dwadziecia lat wspópracuje z KZUG. W cigu tego czasu uksztatoway si ciepe i przyjacielskie relacje z przedsibiorstwem. Zwróc uwag, e studenci, którzy odbywaj praktyk w tym zakadzie, s maksymalnie zaangaowani w proces produkcyjny. Pod kierownictwem opiekunów sprawdzaj si w rozwizywaniu tych zada, przy których przyjdzie im pracowa w przyszoci. Dla wielu z nich, po ukoczeniu uniwersytetu, KZUG staje si pierwszym miejscem pracy”, - zauway Jewgienij Biziajew, zastpca dyrektora ds. organizacji ksztacenia produkcyjnego Krzyworoskiego Uniwersytetu Narodowego.

W cigu dwóch miesicy, bo tyle bdzie trwa praktyka, studenci zaznajomi si z cyklem produkcyjnym przedsibiorstwa, specyfik pracy parku maszynowego i wdroonymi nowoczesnymi technologiami. Praktykantom bd przydzieleni wychowawcy – dowiadczeni specjalici z zakadu, którzy pomog studentom w opanowaniu przyszego zawodu. Uzyskan wiedz studenci bd mogli wykorzystywa nie tylko w przyszej pracy, ale równie podczas pisania projektów dyplomowych.