Dialog midzy grnikami i konstruktorami maszyn by konstruktywny i owocny

27.10.2011

Na konferencji omawiano kwestie efektywnoci eksploatacji nowoczesnego sprztu kopalniano – górniczego i moliwoci maksymalnie efektywnego wydobycia wgla z uwzgldnieniem warunków geologiczno – górniczych. Ponadto, Kompania „Gornyje maszyny” zaprezentowaa now struktur – „Kompani serwisow „Gornyje maszyny”.

Dyrektor „Kompani serwisowej” Aleksandr Szczerbakow podkreli, e dziki systemowej pracy z klientami, firma zapewni klientom wysokiej jakoci sta obsug gwarancyjn, która pozwoli na podniesienie wspóczynnika technicznej i mechanicznej gotowoci i znaczn oszczdno zasobów klientów na konserwacje sprztu.

Przedstawiciele przedsibiorstw górniczych zauwayli owocn prac konferencji. Jak powiedzia Naczelnik Wydziau Kontroli Technicznej i Napraw GSZO PSA „DREK Pawogradugol” Siergiej Griechow, podobne dziaania Kompanii „Gornyje maszyny” prowadz do rozwiza, dziki którym poprawia si jako sprztu, a trud górniczy staje si atwiejszy. „Konferencj rzeczywicie mona nazwa dialogiem midzy górnikami a konstruktorami maszyn. Z przyjemnoci zobaczylimy, e wszystkich pyta, zadanych na poprzedniej konferencji Kompania nie zlekcewaya i przedstawia pene sprawozdanie z rozwiza. Wszystkie nasze uwagi zostay uwzgldnione i teraz, rozumiejc formu prowadzenia, bdziemy jeszcze powaniej przygotowywa si do kolejnego spotkania”, - podkreli Siergiej Griechow.

Podsumowujc konferencj, Naczelnik Wydziau Departamentu Przemysu Górniczego Ministerstwa Energetyki i Przemysu Górniczego Ukrainy Walerij Szepielewicz stwierdzi, e podobna formua spotka pozwoli bardziej precyzyjnie okreli kierunki pracy budowniczych maszyn, poniewa uwagi i yczenia górników bd uwzgldnione na wszystkich etapach tworzenia sprztu górniczego i kopalnianego: od opracowania i modernizacji do systemowej kontroli eksploatacji i pozytywnie wpynie na rozwój brany górniczej jako caoci.