Corum wspiera twrczo dziecic i ukierunkowanie na wynik

Corum wspiera twrczo dziecic i ukierunkowanie na wynik
30.03.2014

Pomoc miastom w organizacji wydarze kulturalnych, zawodów sportowych i umysowych jest w Corum uwaana za wany kierunek dziaalnoci spoecznej. W ten sposób Kompania realizuje dwa zadania - pozytywnie wpywa na rodowisko kulturalne w regionach, gdzie yj i mieszkaj jej pracownicy, oraz wspiera uzdolnione dzieci i modzie, poszerzajc ich moliwoci wykorzystywania swoich talentów. Wszystko to sprzyja ksztatowaniu u modych ludzi aktywnej postawy yciowej i wiatopogldu zwycizców, przez który rozumie si samodoskonalenie, du prac nad sob i swoimi projektami. Przecie od tego, na kogo wyrosn te dzieci, w duym stopniu zaley przyszo Donbasu i naszego kraju.

Przekazujc gratulacje, kierownik Departamentu Zarzdzania Kadrami "Corum Drukowski Zakad Budowy Maszyn" Siergiej Lisowoj stwierdzi: "Jako spoecznie odpowiedzialna Kompania, staramy si w sposób wszechstronny rozwija kultur miast, w których jestemy obecni. I tym bardziej mamy szczególn przyjemno wspiera mode talenty, które poprzez wyniki swoich wystpie udowadniaj, e s najlepsze, i z kadym nowym rokiem staj si coraz bardziej profesjonalne".

W festiwalu "Zdrój" wzio udzia okoo 30 grup estradowych, to ponad 300 dzieci w rónych kategoriach wiekowych. Kompania Corum nagrodzia wychowawców wszystkich grup dziecicych, a take wrczya dyplomy i prezenty dziesitce zdobywców Pierwszej Nagrody, którymi byy grupy twórcze z rónych miast Obwodu Donieckiego. Gówn nagrod - Grand Prix - otrzyma wzorowy zespó taca nowoczesnego "Karamel" (m. Drukowka), którego wystpienie jury ocenio jako najbardziej wyraziste i zapadajce w pami.