рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Corum odwiedziіa delegacja ONZ

Corum odwiedziіa delegacja ONZ
28.03.2014

W ramach wizyty w przedsiкbiorstwie delegacja odwiedziіa kilka wydziaіów, w tym równieї dziaі montaїowy i remontowy. Podczas wycieczki zapoznawczej po przedsiкbiorstwie przewodnicz№cy delegacji pan Fetlman zauwaїyі wysoki poziom produkowanego przez Kompaniк sprzкtu.
"Sytuacja, obserwowana obecnie w sferze biznesu, jest spowodowana polityczn№ niestabilnoњci№ w Ukrainie, i ma bezpoњredni wpіyw na gospodarkк kraju. 


Obecnie wysiіki Kompanii skierowane s№ na poszukiwanie nowych zamówieс i negocjacje zarówno z juї istniej№cymi, jak i potencjalnymi klientami. Obecnie naszym gіównym zadaniem jest przetrwanie, poniewaї waїne jest dla nas, by nasze przedsiкbiorstwa dziaіaіy, a ludzie stabilnie otrzymywali wynagrodzenie za pracк", - stwierdziіa podczas spotkania Kierownik Departamentu Komunikacji Korporacyjnej Jelena Pіachowa.

Zauwaїmy, їe wszystkie przedsiкbiorstwa Corum, a szczególnie "Corum Gorіowski Konstruktor Maszyn", pracuj№ w zwykіym trybie: przedsiкbiorstwa nadal produkuj№ wyroby, ludzie pracuj№ i bez opóџnieс otrzymuj№ wynagrodzenie za pracк. Kompania kontynuuje aktywny rozwój kierunku serwisowego i prowadzi badania swoich nowych projektów u klientów. Jednak obecnie obserwowany jest spadek liczby zamówieс, co znajduje odzwierciedlenie w ekonomice przedsiкbiorstwa i Kompanii jako caіoњci.


Возврат к списку