Budowa maszyn grniczych zostaa zaliczona do priorytetowych gazi ukraiskiej gospodarki

30.01.2013

Premier kraju powiedzia, e obecnie rzd ukraiski przygotowuje rzeczywisty program dziaa, pozwalajcy na aktywizacj produkcji wewntrznej, przeprowadzenie reform strukturalnych w sektorach gospodarki o znaczeniu strategicznym, wspieranie ukraiskich eksporterów. Do tego bd wykorzystywane róne formy wsparcia finansowego, wcznie z gwarancjami pastwowymi oraz bezporednie inwestycje pastwowe. Do priorytetowych gazi gospodarki Mikoaj Azarow zaliczy równie budow maszyn górniczych.

Ildar Salejew zauway, e produkcja urzdze wydobywczych dla przemysu górniczego w Ukrainie dysponuje znaczcym potencjaem wzrostowym. Istniej do tego wszystkie przesanki: infrastruktura produkcyjna, historyczne zwizki z krajami – odbiorcami, potencja naukowo – techniczny. Jednak konkurujc z graczami globalnymi, zarówno na rynku ukraiskim, jak i w innych krajach, kompania NPK „Gornyje maszyny” napotyka sytuacj, w której zagraniczne firmy – konkurenci korzystaj ze wsparcia pastwa, a take z moliwoci korzystania z finansowania eksportu – importu.


Ildar Salejew oddzielnie omówi konieczno opracowania efektywnych mechanizmów wspópracy z Euroazjatyck Komisj Gospodarcz. Wród kluczowych kierunków wspópracy z krajami Unii Celnej wymieni udzia w procesie opracowania i wprowadzania nowych norm i instrukcji technologicznych. Do koca 2013 roku bdzie opracowanych i przyjtych okoo 30 nowych instrukcji i ukraiscy eksporterzy powinni by na to gotowi. Koniecznie naley w por reagowa na zmiany, zachodzce w tej sferze, aby zabezpieczy swoje pozycje na rynkach krajów Unii Celnej”, - powiedzia Ildar Salejew.

W imieniu NPK „Gornyje maszyny” Ildar Salejew wyrazi gotowo przyczenia si do dalszej pracy przy konkretyzacji i praktycznym wykonaniu stosowanych przez pastwo programów w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.