рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Andriej Dietiuk mianowany Dyrektorem Generalnym „Gorіowskiego Zakіadu Budowy Maszyn”

18.01.2011

Andriej Dietiuk posiada powaїne doњwiadczenie w zarz№dzaniu, zdobyte w czasie pracy w przemyњle. W latach 2003 – 2010 byі pierwszym zastкpc№ dyrektora i dyrektorem Winnickiej Fabryki Јoїysk, staі na czele „Maszzawod” (Nowogrodowka), pracowaі jako dyrektor handlowy firmy „Stroj-Anko”. W 2010 roku sprzedaї towarów „Gorіowski zakіad Budowy Maszyn” zwiкkszyі siк prawie o 1,9 raza w porównaniu z rokiem 2009, њrednie wynagrodzenie -1,8 raza. Liczba pracowników przedsiкbiorstwa wzrosіa o 259 osób.


Возврат к списку