26 studentw sprawdzi teori w praktyce we wchodzcym w skad NPK Gornyje maszyny Drukowskim Zakadzie Budowy Maszyn najwikszym przedsibiorstwie miasta

15.03.2013

Do poowy kwietnia bd oni wykonywa rónorakie zadania produkcyjne wraz z pracownikami wydziaów, opanuj technologi mechanicznej obróbki metali, odlewnictwa i spawalnictwa, a take obsugi programowanych obrabiarek i urzdze elektrycznych. Po zakoczeniu praktyki studenci bd musieli obroni sprawozdanie.

Podczas praktycznej nauki studenci nie tylko popracuj na wydziaach produkcyjnych, ale równie poznaj w zakadowym muzeum histori ojczystej budowy maszyn i Drukowskiego Zakadu Budowy Maszyn. Wspópraca najwikszego zakadu budowy maszyn i technikum trwa ju niejedno dziesiciolecie. Na przestrzeni tych lat DZBM pomóg w praktycznym opanowaniu zawodów produkcyjnych setkom przyszych technologów – konstruktorów maszyn.

„Jestemy zadowoleni z tego, e do naszych zakadów przychodz modzi ludzie, którzy chc powici swoje ycie pracy w brany budowy maszyn” – owiadczya Anna Adom, Dyrektor ds. Kadr i Komunikacji Korporacyjnej NPK „Gornyje maszyny”. -Produkcja urzdze dla brany wydobywczej obecnie to wysoce technologiczna, intelektualna brana, proponujca wielkie moliwoci tym, którzy nie boj si trudnoci i s gotowi do powanej pracy w celu osignicia sukcesu. NPK „Gornyje maszyny” jest gotowa nie tylko zapewni stabiln prac, ale równie pomaga w rozwoju zawodu i kariery tych, którzy gotowi s i razem z nami dalej i wyej.

Równie sami modzi inynierowie, którzy przepracowali w zakadzie pierwszy rok w swojej karierze budowniczego maszyn, otrzymali od kompanii dyplomy uznania NPK „Gornyje maszyny”. Najlepsi z nich bd premiowani.

Przedsibiorstwa NPK „Gornyje maszyny” jak dawniej s wiodcymi zakadami do odbywania praktyk produkcyjnych przez uczniów liceów technicznych, techników, college’ów i wyszych uczelni Obwodów Donieckiego, Charkowskiego i Dniepropietrowskiego. Wielu z nich po otrzymaniu dyplomów wraca do tych zakadów i kontynuuje tu swoj drog zawodow.