Michai Potapow

Michai Potapow

Dyrektor ds. finansw

Michai Potapow posiada 17 letnie dowiadczenie w dziedzinie ekonomii i finansów.

Od kwietnia 2012 roku obejmuje stanowisko dyrektora ds. finansw Corum Group. W czasie pracy w firmie udao mu si zbudowa system zarzdzania kapitaem obrotowym, wzmocni znaczenie sub IT w zakresie zarzdzania procesami biznesowymi oraz znaczco poprawi skuteczno dziaalnoci inwestycyjnej.

Pod jego kierownictwem zosta wdroony nowy system budetowania oraz projekt automatyzacji zarzdzania systemem patnoci.

Przed doczeniem do naszej firmy, Michai pracowa w najwikszej hucie metalu "Kriworostal" i holdingu "AwtoKrAZ", gdzie przeszed drog od zastpcy dyrektora ds. metodologii i audytu do zastpcy dyrektora generalnego - dyrektora ds. ekonomii i finansw.