рус  eng  укр  pol 
 
 

Правление

Elena Plachowa

Elena Plachowa

Dyrektor do spraw komunikacji korporacyjnej

Elena Plachowa posiada 14-letnie doњwiadczenie oraz wyksztaіcenie w dziedzinie komunikacji, równieї posiada wyksztaіcenie pedagogiczne i psychologiczne. W firmie Corum pracuje od 2013 roku, w tym czasie pd jej kierownictwem zostaі zrealizowany szereg projektуw, w tym zmiana marki, transformacja kultury korporacyjnej, komunikacje zmiany modelu biznesowego, modelu zarz№dzania spуіk№, GR-projekty. zostaі rуwnieї zbudowany skuteczny system komunikacji kryzysowej, ktуry pozwala zachowaж wizerunek firmy w warunkach ryzyka i niepewnoњci.


Dwukrotnie Elena Plachowa doі№czaіa siк do trуjki najlepszych biznes-lady wњrуd PR- i marketingowych dyrektorуw Ukrainy.


Wczeњniej Elena zarz№dzaіa komunikacj№ i strategicznym marketingiem w firmach "Kontinium", "Eurocement Grupa Ukraina",  "Chimagro,arketing", "Tawrida Elektrik", a takїe peіniіa funkcjк dyrektora generalnego Kijowskiego Golf Klubu Golfstream.


Возврат к списку